Odpowiedzialność

Zdjęcie: Pata Degerman

Focus Nordic aktywnie działa na rzecz dobrych warunków pracy i dobrej sytuacji socjalnej naszych dostawców i partnerów na całym świecie a także naszych pracowników. Dla nas ważne jest to, aby nasze produkty były wytwarzane w etyczny sposób w duchu społecznej i środowiskowej odpowiedzialności.


Fotografia: Petr Klapper

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka to nadrzędna wartość dla Focus Nordic. W naszym kodeksie postępowania uwzględniliśmy zasady UN Global Compact, co oznacza na przykład, że nikt zatrudniony w Focus Nordic lub przez któregoś z naszych dostawców nie powinien być dyskryminowany. Nie akceptujemy pracy dzieci ani pracy przymusowej. Focus Nordic i nasi dostawcy przestrzegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy oraz przepisów krajowych.


Fotografia: Jonas Borg

Zrównoważony handel z misją

Firma Focus Nordic jest członkiem Amfori — czołowego ogólnoświatowego stowarzyszenia skupiającego firmy zabiegające o to, by handel był otwarty i zrównoważony. Wierzymy w świat, w którym handel przynosi korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze wszystkim jego uczestnikom. Razem z ponad 700 innymi firmami członkowskimi możemy wywrzeć znaczący wpływ i wprowadzić pozytywne zmiany na szeroką skalę. Wszyscy członkowie Amfori przyjęli wspólny Kodeks Postępowania, aby spełnić wymagania, jakie stawiamy naszym dostawcom w zakresie warunków pracy i sytuacji socjalnej.

Jako członek organizacji Amfori przyczyniamy się do realizacji ogólnoświatowego planu na 2030 r., tzn. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele Zrównoważonego Rozwoju to plan działania, którego wdrażanie rozpoczęto w 2015 r., w celu rozwiązania globalnych problemów. Jest to uniwersalny schemat rozwoju, w którym uwzględniono wiele różnych kwestii od nierówności po zmianę klimatu i który dotyczy całej międzynarodowej społeczności. Biorąc pod uwagę skalę i wpływ globalnych łańcuchów dostaw, firmy mają wyjątkowe możliwości niesienia pomocy w ramach realizacji tych celów.


Fotografia: Jakub Fišer

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zadowolenie z pracy, motywacja, bezpieczeństwo i higiena pracy to główne priorytety dla Focus Nordic. Nikt zatrudniony w Focus Nordic lub przez któregoś z naszych dostawców nie powinien narażać swojego fizycznego lub psychicznego samopoczucia.

Aktywnie pracujemy nad zapewnieniem równych szans dla wszystkich płci, grup wiekowych, etnicznych, orientacji i tożsamości seksualnych, osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Działamy z szacunkiem wobec siebie nawzajem. Focus Nordic nie akceptuje molestowania seksualnego w jakiejkolwiek formie.

Focus Nordic nie toleruje również narkotyków. Działamy zapobiegawczo, aby już na wczesnym etapie wykryć oznaki świadczące o nadużyciach i w razie potrzeby zaoferować naszym pracownikom wsparcie.


Fotografia: Therese Asplund

Bezpieczeństwo produktu

Producenci odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i spełnianiu norm UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Urządzenia elektroniczne muszą posiadać oznakowanie CE, które oznacza deklarację producenta, że produkt spełnia wszystkie wymogi prawne i może być sprzedawany na terenie całego EOG. Dotyczy to również produktów sprzedawanych w EOG, które są wytwarzane w innych krajach. Oznakowanie CE wspiera również uczciwą konkurencję poprzez pociąganie wszystkich przedsiębiorstw do odpowiedzialności na tych samych zasadach. Wszystkie produkty w ofercie Focus Nordic, które zawierają komponenty elektroniczne, mają oznakowanie CE.


Fotografia: Hans Strand

Wpływ na środowisko

Aby zmniejszyć wpływ na środowisko, większość wszystkich transportów logistycznych odbywa się drogą morską. Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami logistycznymi, aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla i zużycie paliwa. Ograniczamy zużycie papieru, na przykład wykorzystując faktury w formie elektronicznej. Eliminujemy również wykorzystanie zbędnych materiałów opakowaniowych poprzez stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów zrównoważonych.


Fotografia: Jan Brezina

Recykling

W 2003 r. weszła w życie dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/ZSEE). Przewiduje ona stworzenie systemów zbiórki, w ramach których konsumenci mogą nieodpłatnie zwrócić swój sprzęt elektryczny i elektroniczny. Systemy te mają na celu intensyfikację recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Wprowadzenie baterii do obrotu w Europie wiąże się z odpowiedzialnością producenta za baterie zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytych baterii i akumulatorów. Celem dyrektywy jest zminimalizowanie negatywnego wpływu baterii, akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów poprzez zharmonizowanie wymogów, zakazanie stosowania baterii zawierających substancje niebezpieczne oraz ustanowienie systemów zbiórki i recyklingu baterii.

Dyrektywa UE w sprawie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ma na celu zapobieganie oddziaływaniu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko i zmniejszanie tego oddziaływania, promowanie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku odpadów opakowaniowych zamiast ich ostatecznego unieszkodliwiania.

Focus Nordic jest członkiem następujących lokalnych programów zbiórki i stowarzyszeń zajmujących się sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Republika Czeska: Rema System i Ekokom
Dania: ERP i DPA System
Finlandia: ElkerRinki
Norwegia: NorSirkBatteriretur
Polska: Electro-SystemInterseroh
Słowacja: SEWA
Szwecja: El-KretsenFTI

W Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Rumunii i Słowenii nasi klienci B2B, jako importerzy produktów, są zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności producenta za sprzęt elektroniczny i baterie. 

Adres rejestrowy Focus Nordic Poland ul. Wiertnicza 165 02-952 Warszawa Adres korespondencyjny Focus Nordic Poland Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa KRS: 0000637937

Znajdź na mapach Google

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, inspiracje i oferty specjalne.