Ogólne warunki sprzedaży

Zdjęcie: Kasper M de Thurah

Regulamin sklepu internetowego focusnordic.pl dla konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta

Informacje o sprzedawcy

 1. Sprzedawcą w Sklepiefocusnordic.pl („Sklep”) jest Focus Nordic Poland sp. z o.o. Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, KRS: 0000637937, NIP: 080020872, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 1. Mailowo: [email protected]
 2. Telefonicznie: +48 726 900 601
 3. Adres korespondencyjny: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
 4. Adres do zwrotów i reklamacji: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
 1. [KLIENT] Regulamin dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta tj. konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej („Klient”).
 2. [USŁUGI] Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi („Usługi”):
  1. Sprzedaży produktów („Produkt”).

Poprzez Produkty rozumiane są:

 1. produkty fotograficzne i filmowe, w tym produktów na specjalne zamówienie;
 2. towary zawierające treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączone
  w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego funkcjonowanie (towar z elementami cyfrowymi). Co do towarów
  z elementami cyfrowymi Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową poinformuje o: jego funkcjonalnościach oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi.

celem zawarcia umowy sprzedaży („Umowa sprzedaży”) i jej realizacji zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w formularzu zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu („Formularz Zamówienia”);

 1. prowadzenia konta Klienta („Konto”).

Zamówienie, zawarcie umowy sprzedaży produktu

 1. Klient, który chce zawrzeć umowę sprzedaży Produktu składa Zamówienie za pomocą Formularza zamówienia („Zamówienie”).
 2. Formularz Zamówienia określa warunki Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności
  i doręczenia Produktów.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. Zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT;
 5. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 6. zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 7. w przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji należy podać dodatkowo imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do doręczenia Zamówienia (jeśli inny niż korespondencyjny), numer telefonu, dane do faktury (NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy) – jeżeli Klient chce otrzymać fakturę;
 8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać opłaty w określonym terminie;
 9. wybrać sposób dostawy;
 10. zaakceptować brzmienie Regulaminu;
 11. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
 12. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, wysyłając wiadomość na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub formularzu rejestracji Konta adres e-mail.
 13. [UMOWA SPRZEDAŻY] Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 14. Jeśli Zamówienie obejmuje Produkt dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta (np. obiektyw wykonany na specjalne życzenie) warunki umowy sprzedaży (w ty cena, sposób
  i termin realizacji) ustalane są indywidualnie. W celu zamówienia takiego Produktu (oznaczony w Sklepie jako „Na zamówienie”), konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail [email protected]. W przypadku Produktów, o których mowa powyżej Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej otrzymanie Zamówienia.
 15. [KONTO KLIENTA] Założenie Konta jest dobrowolne. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne założenie Konta, jednak w przypadku, gdy Klient się na to zdecyduje będzie mógł korzystać z funkcjonalności tj. dostęp do historii zamówień, opcji zmiany/aktualizacji danych Klienta, podgląd etapu realizacji złożonych Zamówień.
 16. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie, Klient wypełnia formularz rejestracji, w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, login do Konta Klienta, hasło do Konta Klienta, imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres korespondencji, numer telefonu (w celu kontaktu ze strony kuriera), ewentualnie (jeżeli Klient chce otrzymać fakturę za zakup) NIP, nazwa firmy, adres firmy.
 17. Zalogowanie na Konto Klienta po zarejestrowaniu wymaga podania loginu oraz hasła podanych w Formularzu rejestracji Konta.
 18. Klient powinien zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 19. Klient w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia opłat może usunąć Konto po zalogowaniu się na Konto bądź wysyłając prośbę o usunięcie Konta na adres e-mail: [email protected]. Usunięcie Konta Klienta po zalogowaniu bądź wystosowanie prośby o jego usunięcie uważa się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.

Ceny i płatność

 1. Za Produkt należna jest cena wskazana jest przy każdym Produkcie w Polskich Złotych (PLN).
 2. Przed dokonaniem płatności Klient zobaczy cenę całkowitą obejmującą także podatki, koszty dostawy.
 3. Płatności można dokonać kartą kredytową. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie przez system płatności.
 4. Nieuiszczenie płatności w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje jego anulację.
 5. Na życzenie Klienta wyrażone przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

Dostawa

Czas dostawy obejmuje obsługę Zamówienia w naszym magazynie oraz czas dostawy przewoźnika. Dokładny czas dostawy oraz koszt wysyłki jest podany w kasie, przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

Odstąpienie od umowy

 1. [TERMIN] Klient, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny na swój koszt.
 2. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. [OŚWIADCZENIE] Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje w Załączniku nr 1 do tego Regulaminu (jednocześnie jest to ten sam wzór, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta). Klient nie musi jednak skorzystać z tego wzoru, by oświadczenie było skuteczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem w następujący sposób:
 4. drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub
 5. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
 6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail. Brak wysłania potwierdzenia nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia.
 7. [KOSZTY ODSTĄPIENIA] Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz:
 8. dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 9. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. [WYJĄTKI] Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
 11. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 16. [ODESŁANIE PRODUKTU, ADRES ZAGRANICZNY] Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wysyłka Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu powinna nastąpić na następujący adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
 17. Klient może skorzystać z opcji wysyłki Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu za pośrednictwem zaproponowanego przez Sprzedawcę przewoźnika (firma kurierska). Klient chcący zwrócić Produkt w ten sposób może wysłać informację na adres: [email protected]. W odpowiedzi zwrotnej otrzyma list przewozowy i instrukcję jak zamówić przewoźnika. Koszt zwrotu Produktu dokonany w sposób, o którym mowa w tym ustępie wynosi 70 złotych i zostanie odjęty od wartości końcowej zwrotu. Klient może skorzystać z innego sposobu odesłania przesyłki zwrotnej niż zaproponowana przez Sprzedawcę. Z uwagi na wartość, cechy lub właściwości niektórych Produktów, w celu uniknięcia ich uszkodzenia w transporcie rekomendowany jest sposób zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczeń.
 18. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 20. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
  o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust.5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uprawnienia w razie niezgodności towaru z umową

 1. W Sklepie sprzedawane są Produkty nowe, zgodne z umową. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 4. W przypadku braku zgodności Produktów lub usług z Umową Sprzedaży Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach przewidzianych w at. 43a i następne Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się przez formularz elektroniczny. Reklamacje mogą być także składane pisemnie na adres: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa lub elektronicznie na adres [email protected]
 2. Sprzedawca odpowie na reklamację, nie później niż
  w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie e-mailowej, pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 3. Wysyłka Produktu, którego dotyczy reklamacja następuje na koszt Sprzedawcy na adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja. Klient, który złożył reklamację otrzyma list przewozowy i instrukcję w jaki sposób zamówić przewoźnika.

Gwarancja

Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, informacja o warunkach i okresie gwarancji odnośnie konkretnego Produktu dostępna jest w Sklepie, przy danym Produkcie. Gwarancja jest niezależna od uprawnień przysługujących konsumentowi wynikających z polskiego prawa.

Prywatność i dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów prawnych o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

Cookies

Informacja na temat wykorzystania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies.

Rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie przysługujących mu uprawnień lub w kwestii sporu z Sprzedawcą. W tym celu może zwrócić się się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumenta w tym zakresie, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów (uokik.gov.pl) pod adresem 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia końcowe

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii
  i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Do korzystania z Usług, w tym wszystkich funkcjonalności Sklepu konieczne jest posiadanie:
 3. urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Safari, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer wersji 11 lub nowszej;
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
 5. włączona obsługa plików cookie;
 6. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Regulamin może być zmieniony w następujących przypadkach: a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenie nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług lub sposobu ich świadczenia d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Sprzedawcy
  f) korekty błędów stylistycznych, literówek, innych zmian niemających merytorycznego charakteru. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów.
 9. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia, który wynosi 14 dni. Jeżeli w tym czasie Klient nie oświadczy droga mailową, że nie akceptuje zmian zastosowanie wobec niego znajdzie (po upływie terminu wypowiedzenia) nowa (zmieniona) wersja Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 10. Jeśli obowiązujące prawo lub stanowiska uprawnionych organów przyznają Klientom korzystniejsze uprawnienia niż te, które są zawarte w Regulaminie, zastosowanie w relacji z tymi podmiotami znajdują zawsze te korzystniejsze uregulowania.
 11. Regulamin wchodzi w życie w dniu ________________ .

 

Regulamin sklepu internetowego focusnordic.pl dla klientów B2B

 1. Sprzedawcą w Sklepiepl jest Focus Nordic Poland sp. z o.o. Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, KRS: 0000637937, NIP: 080020872, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 1. Mailowo: [email protected]
 2. Telefonicznie: +48 726 900 601
 3. Adres korespondencyjny: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.
 4. Adres do zwrotów: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.

 

 1. Regulamin dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta niebędącego Konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta (dalej: „Partner”).
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę: sprzedaż produktów, usługa prowadzenia konta Partnera.

 

Zamówienia

W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest założenie Konta. Partner zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła do konta podmiotom trzecim. Sprzedawca może zablokować konto Partnera, który nie przestrzega regulaminu lub nie wywiązuje się z zawartej umowy.

Informacje o produktach na Stronie sklepu i ich ceny nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia wymaga każdorazowej akceptacji Sprzedawcy (potwierdzenie zamówienia). Jeżeli zamówienie nie zostanie zaakceptowane w terminie 3 dni roboczych od złożenia, oznacza to że Sprzedawca nie przyjął zamówienia do realizacji.

Partner ponosi odpowiedzialność za treść składanego zamówienia. Koszty związane z podaniem błędnego adresu dostawy lub nieodebraniem zamówionego produkty ponosi kontrahent.

Ceny

Podane na stronie Sklepu ceny są cenami netto

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, brak możliwości realizacji zamówień, zmiany cen produktów.

Warunki płatności, dostawy i wysyłki

Warunki płatności, dostawy i wysyłki ustalane są indywidualnie.

Faktury VAT dostarczane są w formie elektronicznej na adres e-mail Partnera podany w Koncie Partnera.

Reklamacje

W przypadku, gdy Partner otrzymał inny produkt niż objęty zamówieniem lub zamówienie jest niekompletne, Partner może złożyć reklamację. W celu złożenia reklamacji:

 1. Wypełnij formularz reklamacji;
 2. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym Focus Nordic, który zorganizuje transport reklamowanego produktu;
 3. Reklamacje należy zgłosić w ciągu ośmiu dni od otrzymania dostawy;
 4. Zwrotów nie należy przekazywać naszym przedstawicielom.

Z uwagi na przyznaną gwarancję, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona chyba, że indywidualnie zostanie pomiędzy Stronami uzgodnione inaczej.

Warunki gwarancji (okres, zakres) są wskazane na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich.

Uszkodzenia transportowe

W przypadku uszkodzeń transportowych:

 1. Zgłoś uszkodzenie bezpośrednio przewoźnikowi, który musi udokumentować uszkodzenie przesyłki. Ważne jest, aby zrobić to przed pokwitowaniem odbioru przesyłki,
 2. Udokumentuj uszkodzenie natychmiast po otrzymaniu dostawy, wykonując zdjęcia,
 3. Wyślij zgłoszenie na adres e-mailowy twojego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy podając opis uszkodzenia, numer przesyłki, numer faktury i dołącz całą dokumentację.
 4. Zachowaj opakowanie do dalszego badania.

Inne informacje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji dotyczących konkretnych produktów, w tym cenników, ofert.
 2. Klient nie może umieszczać w Sklepie ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 3. Do korzystania z Usług, w tym wszystkich funkcjonalności Sklepu konieczne jest posiadanie:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Safari, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer wersji 11 lub nowszej;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookie;
 4. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Adres rejestrowy Focus Nordic Poland ul. Wiertnicza 165 02-952 Warszawa Adres korespondencyjny Focus Nordic Poland Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa KRS: 0000637937

Znajdź na mapach Google

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, inspiracje i oferty specjalne.