Przed zakupem proszę dodać produkty do koszyka

Fotografia
Wideo

Ogólne warunki sprzedaży

Zdjęcie: Kasper M de Thurah

Regulamin sklepu internetowego focusnordic.pl 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin („Regulamin”) zawiera zasady korzystania ze Sklepu Internetowego focusnordic dostępnego pod adresem internetowym https://www.focusnordic.pl/ („Sklep”).
 2. Sklep https://www.focusnordic.pl/ jest własnością Focus Nordic Poland sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, KRS: 0000637937 („Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  1. Mailowo: info@focusnordic.pl
  2. Telefonicznie: +48 726 900 601
  3. Adres korespondencyjny: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.
  4. Adres do zwrotów (prawo odstąpienia od umowy), reklamacji: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną („Klient”),w tym:
  1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający z Sprzedawcą umowę, jeżeli nie ma charakteru zawodowego.

§2 Usługi 

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną usługi („Usługi”):
  1. sprzedaży produktów fotograficznych i filmowych, w tym produktów na specjalne zamówienie („Produkt”) celem zawarcia umowy sprzedaży („Umowa sprzedaży”) i jej realizacji zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w formularzu zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu („Formularz Zamówienia”);
  2. prowadzenia konta Klienta („Konto”).
 2. Do pełnego korzystania z Usług, w tym wszystkich funkcjonalności Sklepu konieczne jest posiadanie:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Safari, Opera, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer wersji 11 lub nowszej;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookie;
  4. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
 3. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Szczegóły dotyczące cookie znajdują się w Polityce Cookies.
 4. Klient przed rejestracją Konta lub złożeniem Zamówienia potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

§3 Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprezedaży

 1. Klient kupuje Produkt na podstawie zamówienia. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą („Zamówienie”).
 2. Formularz Zamówienia określa warunki Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności
  i doręczenia Produktów.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. w przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji należy podać dodatkowo imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do doręczenia Zamówienia (jeśli inny niż korespondencyjny), numer telefonu, dane do faktury (NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy) – jeżeli Klient chce otrzymać fakturę;
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać opłaty w określonym terminie;
  5. wybrać jeden ze sposobów dostawy;
  6. należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
 4. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, wysyłając wiadomość na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub formularzu rejestracji adres e-mail.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w 4 powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
 6. Jeśli zamówienie obejmuje Produkt dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta (np. obiektyw wykonany na specjalne życzenie) warunki Umowy sprzedaży (w ty cena, sposób i termin realizacji) zostaną ustalone indywidualnie. W celu zamówienia takiego Produktu (oznaczony w Sklepie jako „Na zamówienie”), konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą na adres e-mail info@focusnordic.pl. W przypadku Produktów wykonanych na specjalne zamówienie, Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej otrzymanie Zamówienia.
 7. Wszystkie ceny umieszczone w Sklepie przy Produktach podawane są w polskich złotych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które widoczne są po zdefiniowaniu przez Klienta sposobu doręczenia przesyłki.

§4 Konto klienta  

 1. Założenie Konta jest dobrowolne. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne założenie Konta, jednak w takim przypadku Klient nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcjonalności Konta tj. dostęp do historii zamówień, zmianę/aktualizację danych Klienta, podgląd etapu realizacji złożonych Zamówień.
 2. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie, Klient wypełnia formularz rejestracji, w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, login do Konta Klienta, hasło do Konta Klienta, imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres korespondencji, numer telefonu (w celu kontaktu ze strony kuriera), ewentualnie (jeżeli Klient chce otrzymać fakturę za zakup) NIP, nazwa firmy, adres firmy.
 3. Zalogowanie na Konto Klienta po zarejestrowaniu wymaga podania loginu oraz hasła podanych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient powinien zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klient w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia opłat może usunąć Konto po zalogowaniu się na Konto i dokonując wyboru odpowiedniej opcji bądź wysyłając prośbę o usunięcie Konta na adres e-mail: info@focusnordic.pl. Usunięcie Konta Klienta po zalogowaniu bądź wystosowanie prośby o jego usunięcie uważa się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§5 Płatności

 1. Za Produkt należna jest opłata, której wysokość wskazana zostanie przy każdym Produkcie.
 2. Płatności za zamówione Produkty w Sklepie można dokonać kartą kredytową. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie przez system płatności.
 3. Nieuiszczenie płatności w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia przez Sprzedawcę oferty zakupu Produktów złożonej przez Klienta.
 4. Na życzenie Klienta wyrażone przed złożeniem Zamówienia, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

§6 Dostawa

 1. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. Zarówno czas przygotowania Zamówienia do wysyłki, jak i czas doręczenia Produktu przez przewoźnika podane zostaną na stronie internetowej Sklepu przed Złożeniem zamówienia.
 2. Jeśli zamówienie obejmuje Produkty dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta termin realizacji Zamówienia zostanie ustalony indywidualnie.
 3. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy: przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Koszt dostawy towaru jest podawany każdorazowo podczas składania Zamówienia, najpóźniej bezpośrednio przed zakończeniem procesu złożenia Zamówienia.

§7 Prawo konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia towaru Konsumentowi.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje w Załączniku nr 1 do Regulaminu (nie musi jednak skorzystać z tego wzoru, by oświadczenie było skuteczne). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed jego upływem w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną na adres: info@focusnordic.pl
  2. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail. Brak wysłania potwierdzenia nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
  3. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wysyłka Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu powinna nastąpić na następujący adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może skorzystać z opcji wysyłki Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu za pośrednictwem zaproponowanego przez Sprzedawcę przewoźnika (firma kurierska). Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta chcący zwrócić towar w ten sposób może wysłać informację na adres: info@focusnordic.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzyma list przewozowy i instrukcję jak zamówić przewoźnika. Koszt zwrotu Produktu dokonany w sposób, o którym mowa w tym ustępie wynosi 70 złotych i zostanie odjęty od wartości końcowej zwrotu.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta chyba że Konsument (odpowiednio Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Rękojmia

 1. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odpowiedzialność określoną w
  obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klienta nie będącego Konsumentem
  i Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

 §9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy pozbawionej wad.
 2. Umową sprzedaży są objęte Produkty nowe.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może (rekomendowane w celu prawidłowej identyfikacji Zamówienia) zawierać następujące dane: imię i nazwisko; numer Zamówienia; opis wady towaru, błędu w Sklepie; okoliczności i datę wystąpienia wady; żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Reklamacje należy składać: drogą elektroniczną na adres: info@focusnordic.pl, w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres:  Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 7. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, wysyłka Produktu, którego dotyczy reklamacja następuje na koszt Sprzedawcy na adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Sprzedawca może poprosić Klienta o udostępnienie Produktu w celu oględznin, po uprzednim uzgodnieniu terminu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Wszystkie Produkty są objęte gwarancją. Informacja o warunkach
  i okresie gwarancji będzie dostępna przy opisie Produktu w Sklepie.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (RODO). Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, informowania Klientów o Sprzedawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie przysługujących mu uprawnień lub w kwestii sporu z Sprzedawcą. W tym celu może zwrócić się się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumenta w tym zakresie, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 Postanowienia końcowe 

 1. Zarówno Sprzedawca jak i Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia 14 dni. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za porozumieniem stron nie zwalnia Klienta z zapłaty za złożone do momentu wypowiedzenia/rozwiązania umowy Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać wysłane na adres e-mail Sklepu.
 2. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W zakresie Umów zawieranych z Klientem nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionej straty.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin może być zmieniony w następujących przypadkach: a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa b) konieczność dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu c) wprowadzenie nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług e) zmiany zakresu działalności Sprzedawcy f) korekty błędów stylistycznych, literówek, innych zmian niemających merytorycznego charakteru. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 6. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia, który wynosi 14 dni. Jeżeli w tym czasie Klient nie oświadczy Sprzedawcy droga mailową, że nie akceptuje zmian zastosowanie wobec niego znajdzie (po upływie terminu wypowiedzenia) nowa (zmieniona) wersja Regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Jeśli obowiązujące prawo lub stanowiska uprawnionych organów przyznają Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta korzystniejsze uprawnienia niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, zastosowanie w relacji z tymi podmiotami znajdują zawsze te korzystniejsze uregulowania.
 8. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów, sądem właściwym do rozpatrywania roszczeń związanych z Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.06.2022 r.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Adres rejestrowy Focus Nordic Poland ul. Wiertnicza 165 02-952 Warszawa Adres korespondencyjny Focus Nordic Poland Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa KRS: 0000637937

Znajdź na mapach Google

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, inspiracje i oferty specjalne.