Zwroty — roszczenia i wymiany

Zdjęcie: Ole Henrik Skjelstad

Reklamacje i zwroty  – informacja dla konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta

Poniższa informacja dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta, czyli konsumenta
i przedsiębiorcy na prawach konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Sprzedawca: Focus Nordic Poland sp. z o.o. Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego, Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, KRS: 0000637937, NIP: 080020872, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS
 2. Produkt:
 3. produkty fotograficzne i filmowe, w tym produktów na specjalne zamówienie;
 4. towary zawierające treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączonych
  w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego funkcjonowanie (towar z elementami cyfrowymi).

Zwroty (odstąpienie od umowy)

 1. Możesz w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Możesz odstąpić od umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje w Załączniku nr 1 do tego Regulaminu (jednocześnie jest to ten sam wzór, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta). Nie musisz jednak skorzystać z tego wzoru, by oświadczenie było skuteczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed jego upływem w następujący sposób:
 4. drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub
 5. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa.
 6. Niezwłocznie wyślemy do Ciebie potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail. Brak wysłania potwierdzenia nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia.
 7. Masz prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz:
 8. dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy poniesionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas;
 9. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Wysyłka zwracanego Produktu powinna nastąpić na następujący adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
 11. Możesz skorzystać z opcji wysyłki Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu za pośrednictwem zaproponowanego przez nas przewoźnika (firma kurierska). Jeśli chcesz zwrócić Produkt w ten sposób może wysłać informację na adres: [email protected].
  W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz list przewozowy i instrukcję jak zamówić przewoźnika. Koszt zwrotu Produktu dokonany w sposób, o którym mowa w tym ustępie wynosi 70 złotych i zostanie odjęty od wartości końcowej zwrotu.

Możesz także odesłać zwracany produkt w inny sposób. Z uwagi na wartość, cechy lub właściwości niektórych Produktów, w celu uniknięcia ich uszkodzenia w transporcie rekomendowany jest sposób zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczeń.

 1. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie dokonane przez płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś/aś, chyba że wyraźnie zgodziłeś/aś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. Jeżeli sposób dostawy Produktu wybrany przez Ciebie był inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

Reklamacje

 1. W przypadku braku zgodności Produktów lub usług z umową ponosimy odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach przewidzianych w at. 43a i następne Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 • Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
 • przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta (przedsiębiorcy na prawach konsumenta).
 • Konsument  (przedsiębiorca na prawach konsumenta) nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 • Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 • W razie odstąpienia od umowy konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi (przedsiębiorcy na prawach konsumenta)cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 • Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta), chyba że konsument (przedsiębiorca na prawach konsumenta) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W jaki sposób złożyć reklamację?

 1. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się przez formularz elektroniczny. Reklamacje mogą być także składane pisemnie na adres: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa lub elektronicznie na adres [email protected].
 2. Odpowiemy na reklamację, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli nie udzielimy odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznaliśmy reklamację. Odpowiedź na reklamację przekażemy w formie e-mailowej, pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 3. Wysyłka Produktu, którego dotyczy reklamacja następuje na koszt Sprzedawcy na adres: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja. Klient, który złożył reklamację otrzyma list przewozowy i instrukcję w jaki sposób zamówić przewoźnika.

Reklamacje i zwroty  – klienci B2B

 1. Sprzedawcą w Sklepiepl jest Focus Nordic Poland sp. z o.o. Oddział Przedsiębiorcy Zagranicznego, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, KRS: 0000637937, NIP: 080020872, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 1. Mailowo: [email protected]
 2. Telefonicznie: +48 726 900 601
 3. Adres korespondencyjny: Focus Nordic Poland sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.
 4. Adres do zwrotów: Focus Nordic AB, Bergsjödalen 48, 415 68 Gothenburg, Szwecja.
  1. Regulamin dotyczy sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta niebędącego Konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta (dalej: „Partner”).

Reklamacje

W przypadku, gdy Partner otrzymał inny produkt niż objęty zamówieniem lub zamówienie jest niekompletne, Partner może złożyć reklamację. W celu złożenia reklamacji:

 1. Wypełnij formularz reklamacji;
 2. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym Focus Nordic, który zorganizuje transport reklamowanego produktu;
 3. Reklamacje należy zgłosić w ciągu ośmiu dni od otrzymania dostawy;
 4. Zwrotów nie należy przekazywać naszym przedstawicielom.

Z uwagi na przyznaną gwarancję, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona chyba, że indywidualnie zostanie uzgodnione inaczej.

Warunki gwarancji (okres, zakres) są wskazane na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich.

Uszkodzenia transportowe

W przypadku uszkodzeń transportowych:

 1. Zgłoś uszkodzenie bezpośrednio przewoźnikowi, który musi udokumentować uszkodzenie przesyłki. Ważne jest, aby zrobić to przed pokwitowaniem odbioru przesyłki,
 2. Udokumentuj uszkodzenie natychmiast po otrzymaniu dostawy, wykonując zdjęcia,
 3. Wyślij zgłoszenie na adres e-mailowy twojego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy podając opis uszkodzenia, numer przesyłki, numer faktury i dołącz całą dokumentację.
 4. Zachowaj opakowanie do dalszego badania.

 

W sprawach reklamacji produktów proszę zgłaszać się do firmy Proclub Sp. z o.o.

Proclub ul. Żytnia 15 01-014 Warszawa

Mail: [email protected]
Tel: +48 22 379 20 90
https://serwis.proclub.pl/

Adres rejestrowy Focus Nordic Poland ul. Wiertnicza 165 02-952 Warszawa Adres korespondencyjny Focus Nordic Poland Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa KRS: 0000637937

Znajdź na mapach Google

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o produktach, inspiracje i oferty specjalne.